หน้าเเรก / การบริการ

การบริการ

ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
(Air Condition & Ventilation System)

บริษัทฯ รับเหมาติดตั้งงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ โดยบริษัทฯ จะจัดหาวัสดุที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) พร้อมทั้งตรวจสอบคุณภาพของระบบการทำงานทุกขั้นตอน และบริษัทฯ ยังให้บริการด้านการออกแบบและให้คำปรึกษางานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ โดยการบริการของบริษัทฯ จะครอบคลุมงาน ดังนี้
1. ระบบเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน (Air Split Type)
2. ระบบระบายอากาศ และพัดลมระบายอากาศ (Ventilation System)
3. ระบบเครื่องส่งลมเย็นขนาดเล็ก (Air Cooling)
4. งานทดสอบระบบ และทำความสะอาด (Test Commissioning & Cleaning)